Wersja językowa PL US
POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Numer naboru :RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18

Dostawa i montaż stołu do rozkroju, wraz z oprogramowaniem wspierającym  projektowanie

Termin składania ofert:14.06.2018

Miejsce i sposób składania ofert :

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy dołączyć:
a) Dokument rejestrowy oferenta,
b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym,
d) Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
e) Specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą schemat urządzenia oraz charakterystykę jego parametrów

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub w języku obcym z dostarczonym tłumaczeniem na język polski.

4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

5. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Na ofercie należy podać ceny netto i brutto.

7. Jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu przygotowania protokołu wyboru oferty.

8. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.

11. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
projekt.kampa@gmail.com, innowacja@ekampa.pl lub pocztą tradycyjna/kurierem/osobiście (adres: P.P.H KAMPA Andrzej Pacut, Stanisław Dolny 312 A 34-130 Kalwaria Zebrzydowska)

12. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie powyżej adres mailowy.

13. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia :

Dawid Czermak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

530 209 388

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa i montaż stołu do rozkroju, wraz z oprogramowaniem wspierającym projektowanie, w ramach realizacji projektu pn. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego obuwia damskiego z wkładkami profilaktycznymi i komfortowymi masującymi stopy, na bazie przeprowadzonych prac B+R." w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stołu do rozkroju - plotera, wraz z oprogramowaniem wspierającym projektowanie.

Przedmiot zamówienia :

PODSTAWOWY PARAMETR TECHNICZNY:
- powierzchnia robocza stołu: min. 2800 x 1000 mm.
- głowica 5-narzędziowa

Dokładne parametry techniczne i funkcjonalności plotera zostały przedstawione w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wymaga się, aby parametry techniczne i funkcjonalności stołu do rozkroju na zgłaszanych ofertach były nie gorsze niż w przedstawionej specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. Szczegółowe informacje dotyczące procesu technologicznego będą udostępniane na pisemny wniosek Oferenta.

Załączniki do pobrania 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 

Załącznik 4

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl